Bảng Giá Đầu Cosse

BẢNG GIÁ ĐẦU COSSE THAM KHẢO

ĐỂ NHẬN BẢNG GIÁ ĐẦU COSSE CHÍNH XÁC VUI LÒNG
LIÊN HỆ

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ HÀNG  CÁI/TÚI  GIÁ
1 Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo)-xám WN1-GREY 100               39,000
1 Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo)-BL/OR WN2-BL/OR 100               42,000
Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo)-GREY WN2-GREY 100               46,000
2 Cosse pin nối 1.0 BNT1 100               87,000
3 Cosse pin nối 2.0 BNT2 100               94,000
4 Cosse pin nối 5.0 BNT5 100             244,000
5 Cosse pin nối 8.0 BNT8 100             452,000
6 Cosse pin nối 14.0 BNT14 100             789,000
7 Cosse pin nối 22.0 BNT22 100          1,255,000
8 Cosse pin nối 70.9 BNT70 100          3,270,000
9 Cosse pin nối 38.0 BNT38 100          1,667,000
10 Đầu cos nối 2 đầu – có nhựa 0.5-1.5mm BV1 100               83,000
11 Đầu cos nối 2 đầu – có nhựa 1.5-2.5mm BV2 100               96,000
12 Đầu cos nối 2 đầu – có nhựa 4-6mm BV5 100             262,000
13 Đầu cos nối đôi bọc nylon 1.5-2.5mm BHT2 100             391,000
14 Đầu cos nối đôi bọc nylon 4-6mm BHT5 100             531,000
15 Cosse nối 1 đầu 1.25mm CE1 100               58,000
16 Cosse nối 1 đầu 2mm CE2 100               58,000
17 Cosse nối 1 đầu 5.5mm CE5 100             109,000
18 Cosse nối 1 đầu (lớn nhất) CE8 100             315,000
19 Cosse pin dẹp trần 1-10 DBNB1-10 100               58,000
20 Cosse pin dẹp trần 1-18 DBNB1-18 100               69,000
21 Cosse pin dẹp trần 1-18 (S) DBNBS1-18 100               67,500
22 Cosse pin dẹp trần 2-10 DBNB2-10 100               81,000
23 Cosse pin dẹp trần 2-13 DBNB2-13 100               72,000
24 Cosse pin dẹp trần 2-14 DBNB2-14 100               79,000
25 Cosse pin dẹp trần 5-10 DBNB5-10 100             203,000
26 Cosse pin dẹp trần 5-14 DBNB5-14 100             216,000
27 Cosse pin dẹp trần 5-18 DBNB5-18 100             250,000
28 Cosse pin dẹp bọc nhựa 1-18 DBV1-18 100               66,000
29 Cosse pin dẹp bọc nhựa 2-14 DBV2-14 100               81,000
30 Cosse pin dẹp bọc nhựa 2-18 DBV2-18 100               80,000
31 Cosse pin dẹp bọc nhựa 5-18 DBV5-18 100             255,000
ĐẦU COSSE PIN RỖNG BỌC NHỰA 10000
1 Cosse pin rỗng nhựa 0508 – ORANGE E0508 100               27,500
2 Cosse pin rỗng nhựa 1006 – RED E1006 100               28,000
3 Cosse pin rỗng nhựa 1008 – RED E1008 100               29,000
Cosse pin rỗng nhựa 1012 E1012 100               33,000
4 Cosse pin rỗng nhựa 10-12 – RED E10-12 100               66,000
5 Cosse pin rỗng nhựa 10-18 -RED/BROWN E10-18 100               79,000
6 Cosse pin rỗng nhựa 1508 E1508-RED 100               28,000
7 Cosse pin rỗng nhựa 1510 E1510-RED 100               30,000
8 Cosse pin rỗng nhựa 1518 E1518-BLACK 100               37,000
9 Cosse pin rỗng nhựa 16-12 E16-12 100               83,000
10 Cosse pin rỗng nhựa 16-18 E16-18-GREEN 100             103,000
11 Cosse pin rỗng nhựa 2508 E2508-BLUE 100               31,500
12 Cosse pin rỗng nhựa 2512 E2512-BLUE 100               36,000
13 Cosse pin rỗng nhựa 2518 E2518-GREY 100               42,500
14 Cosse pin rỗng nhựa 25-12 E25-12-YELLOW 100             207,000
15 Cosse pin rỗng nhựa 25-16 E25-16-B/YL 100             218,000
16 Cosse pin rỗng nhựa 25-18 E25-18-YELLOW 100             227,000
17 Cosse pin rỗng nhựa 35-16 E35-16-RED 100             256,000
18 Cosse pin rỗng nhựa 35-18 E35-18-RED 100             266,000
19 Cosse pin rỗng nhựa 4010 E4010-GREY 100               47,000
20 Cosse pin rỗng nhựa 4012 E4012-GREY 100               50,000
21 Cosse pin rỗng nhựa 4018 E4018-GREY 100               59,000
22 Cosse pin rỗng nhựa 50-20 E50-20-BLUE 100             410,000
23 Cosse pin rỗng nhựa 50-25 E50-25-BLUE 100             457,000
24 Cosse pin rỗng nhựa 70-20 E70-20 100             700,000
25 Cosse pin rỗng nhựa 70-25 E70-25 100             796,000
26 Cosse pin rỗng nhựa 6012 E6012-YELLOW 100               52,000
27 Cosse pin rỗng nhựa 6018 E6018-GREEN 100               68,000
28 Cosse pin rỗng nhựa 7506 E7506-GREY 100               27,000
29 Cosse pin rỗng nhựa 7508 E7508-GREY 100               28,000
ĐẦU COSSE PIN RỖNG TRẦN 10000
1 Cosse pin rỗng trần 0208 EN0208 100               23,000
2 Cosse pin rỗng trần 0308 EN0308 100               24,000
3 Cosse pin rỗng trần 1006 EN1006 100               23,000
4 Cosse pin rỗng trần 1008 EN1008 100               25,000
5 Cosse pin rỗng trần 10-12 EN10-12 100               50,000
6 Cosse pin rỗng trần 1508 EN1508 100               26,000
7 Cosse pin rỗng trần 1512 EN1512 100               30,000
8 Cosse pin rỗng trần 16-12 EN16-12 100               66,000
9 Cosse pin rỗng trần 2508 EN2508 100               29,000
10 Cosse pin rỗng trần 2512 EN2512 100               33,000
11 Cosse pin rỗng trần 25-16 EN25-16 100             101,000
12 Cosse pin rỗng trần 35-16 EN35-16 100             203,000
13 Cosse pin rỗng trần 4010 EN4010 100               38,000
14 Cosse pin rỗng trần 4012 EN4012 100               39,000
15 Cosse pin rỗng trần 6012 EN6012 100               46,000
16 Cosse pin rỗng trần 7506 EN7506 100               22,000
17 Cosse pin rỗng trần 7508 EN7508 100               24,000
18 Cosse pin rỗng trần 7510 EN7510 100               25,000
19 Cosse pin đôi có nhựa 1008 TE1008-RED 100               41,000
20 Cosse pin đôi có nhựa 1508 TE1508-BLACK 100               43,000
21 Cosse pin đôi có nhựa 7508 TE7508 100               39,000
22 Pin chốt – có nhựa PTV1-12 100               90,000
23 Pin chốt – có nhựa PTV5-13 100             248,000
24 Cosse pin đặc trần 1-12 PTNB 1-12 100               80,000
25 Cosse pin đặc trần 1-14 PTNB 1-14 100             100,000
26 Cosse nối song song PNT14 100             410,000
27 Cosse nối song song PNT22 100             739,000
28 Cosse nối song song PNT180 10             850,000
29 Cosse pin đặc trần 2-10 PTNB2-10 100               92,000
30 Cosse pin đặc trần 2-16 PTNB 2-16 100             207,000
31 Cosse pin đặc trần 5-10 PTNB 5-10 100             307,000
32 Cosse pin đặc trần 16-13 PTNB16-13 100             526,000
33 Cosse pin đặc trần 25-15 PTNB25-15 100             696,000
34 Cosse pin đặc trần 35-20 PTNB35-20 100          1,125,000
35 Cosse pin đặc trần 50-20 PTNB50-20 100          1,770,000
36 Cosse pin đặc trần 70-25 PTNB70-25 100          2,795,000
37 Cosse pin đặc trần 95-25 PTNB95-25 100          3,593,000
38 Cosse ngắt phụ cách điện hoàn toàn 1 FDFV1-250 100               84,000
39 Cosse ngắt phụ cách điện hoàn toàn 2 FDFV2-250 100               85,000
40 Cosse ngắt phụ cách điện hoàn toàn 5 FDFV5-250 100               97,000
41 Cosse ngắt phụ cái – có bọc nhựa 1-110 FDV1-110(5) 100               47,000
42 Cosse ngắt phụ cái – có bọc nhựa 1-187 FDV1-187(5) 100               61,000
43 Cosse ngắt phụ cái – có bọc nhựa 1-250 FDV1-250 100               71,000
44 Cosse ngắt phụ cái – có bọc nhựa 2-250 FDV2-250 100               75,000
45 Cosse ngắt phụ cái – có bọc nhựa 5-250 FDV5-250 100               86,000
46 Cosse ngắt phụ đực – có bọc nhựa 1-250 MDV1-250 100               69,000
47 Cosse ngắt phụ đực – có bọc nhựa 2-250 MDV2-250 100               69,000
48 Cosse ngắt phụ đực – có bọc nhựa 5-250 MDV5-250 100               79,000
49 Cosse ngắt phụ cách điện nylon cái 2 FDFNY2-250 100             223,000
50 Cosse cách điện nylon cái 1-250 FDFN1-250-CLEAR 100             104,000
51 Cosse cách điện nylon cái 2-250 FDFN2-250-CLEAR
100
            107,000
52 Cosse cách điện nylon cái 5-250 FDFN5-250-FEMALE 100             228,000
53 Cosse cách điện nylon đực 1-250 MDFN1-250-CLEAR 100             108,000
54 Cosse cách điện nylon đực 2-250 MDFN2-250-CLEAR 100             205,000
55 Cosse cách điện nylon đực 5-250 MDFN5-250-MALE 100             218,000
56 Cosse tròn cái có nhựa 1-156 FRV1-156-FEMALE 100               85,000
57 Cosse tròn cái có nhựa 2-195 FRV2-195-FEMALE 100             101,500
58 Cosse tròn cái có nhựa 5-195 FRV5-195-FEMALE 100             212,000
59 Cosse tròn đực có nhựa 1-156 MPV1-156-MALE 100               67,000
60 Cosse tròn đực có nhựa 2-195 MPV2-195-MALE 100               76,000
61 Cosse tròn đực có nhựa 5-195 MPV5-195-MALE 100               91,000
62 Cosse ngắt phụ hình lá cờ – nylon 1-250 FLDNY1-250 100             234,000
63 Cosse ngắt phụ hình lá cờ – nylon 2-250 FLDNY2-250 100             238,000
64 Cosse ngắt phụ hình lá cờ – nylon 5-250 FLDNY5-250 100             254,000
ĐẦU COSSE TRÒN TRẦN 10000
1 Cosse tròn trần 1-3.2 RNB1-3.2 100               59,000
2 Cosse tròn trần 1-3.7 (S) RNBS1-3.7 100               60,000
3 Cosse tròn trần 1-4 (S) RNBS1-4 100               60,000
4 Cosse tròn trần 1-4 (L) RNBL1-4 100               72,500
5 Cosse tròn trần 1-5 RNB1-5 100               67,000
6 Cosse tròn trần 1-6 RNB1-6 100             108,000
7 Cosse tròn trần 1-8 RNB1-8 100               94,000
8 Cosse tròn trần 1-10 RNB1-10 100             109,000
9 Cosse tròn trần 2-3.2 RNB2-3.2 100               74,000
10 Cosse tròn trần 2-3.2 (L) RNBL2-3.2 100               96,000
11 Cosse tròn trần 2-3.7 (L) RNBL2-3.7 100               95,000
12 Cosse tròn trần 2-4 (S) RNBS2-4 100               69,000
13 Cosse tròn trần 2-4 (L) RNBL2-4 100               86,000
14 Cosse tròn trần 2-5 (S) RNBS2-5 100               79,000
15 Cosse tròn trần 2-6 RNB2-6 100             200,000
16 Cosse tròn trần 2-8 RNB2-8 100             105,000
17 Cosse tròn trần 2-9 RNB2-9 100             212,000
18 Cosse tròn trần 2-10 RNB2-10 100             210,000
19 Cosse tròn trần 2-12 RNB2-12 100             281,000
20 Cosse tròn trần 3-5 (S) RNBS3-5 100             220,000
21 Cosse tròn trần 3-6 RNB3-6 100             241,000
22 Cosse tròn trần 3-8 RNB3-8 100             282,000
23 Cosse tròn trần 3-10 RNB3-10 100             279,000
24 Cosse tròn trần 3-12 RNB3-12 100             377,000
25 Cosse tròn trần 5-3.2 RNB5-3.2 100             207,000
26 Cosse tròn trần 5-3.7 RNB5-3.7 100             215,000
27 Cosse tròn trần 5-4 (S) RNBS5-4 100             108,000
28 Cosse tròn trần 5-4 (L) RNBL5-4 100             237,000
29 Cosse tròn trần 5-5 RNB5-5 100             234,000
30 Cosse tròn trần 5-6 RNB5-6 100             258,000
31 Cosse tròn trần 5-8 RNB5-8 100             285,000
32 Cosse tròn trần 5-10 RNB5-10 100             276,000
33 Cosse tròn trần 5-12 RNB5-12 100             348,000
34 Cosse tròn trần 8-5 RNBS8-5 100             341,000
35 Cosse tròn trần 8-4 RNBL8-4 100             395,000
36 Cosse tròn trần 8-6 RNBS8-6 100             345,000
37 Cosse tròn trần 8-8 RNB8-8 100             368,000
38 Cosse tròn trần 8-10 RNB8-10 100             400,000
39 Cosse tròn trần 8-12 RNB8-12 100             500,000
40 Cosse tròn trần 14-5 RNB14-5 100             590,000
41 Cosse tròn trần 14-6 RNBS14-6 100             515,000
42 Cosse tròn trần 14-8 RNB14-8 100             615,000
43 Cosse tròn trần 14-10 RNB14-10 100             660,000
44 Cosse tròn trần 22-5 RNBL22-5 100             933,000
45 Cosse tròn trần 22-8 RNB22-8 100             807,000
46 Cosse tròn trần 22-10 RNB22-10 100             790,000
47 Cosse tròn trần 22-12 RNB22-12 100          1,043,000
48 Cosse tròn trần 38-6 RNBS38-6 100          1,040,000
49 Cosse tròn trần 38-8 RNBS38-8 100          1,045,000
50 Cosse tròn trần 38-10 RNBS38-10 100          1,032,000
51 Cosse tròn trần 38-12 RNB38-12 100          1,204,000
52 Cosse tròn trần 60-8 RNB60-8 100          1,680,000
53 Cosse tròn trần 60-10 RNB60-10 100          1,660,000
54 Cosse tròn trần 60-12 RNB60-12 100          1,634,000
55 Cosse tròn trần 70-8 RNB70-8 100          2,035,000
56 Cosse tròn trần 70-10 RNB70-10 100          2,115,000
57 Cosse tròn trần 70-12 RNB70-12 100          2,109,000
58 Cosse tròn trần 80-8 RNB80-8 100          2,750,000
59 Cosse tròn trần 80-10 RNB80-10 100          2,743,000
60 Cosse tròn trần 80-12 RNB80-12 100          2,729,000
61 Cosse tròn trần 100-10 RNB100-10 100          3,773,000
62 Cosse tròn trần 100-12 RNB100-12 100          3,723,000
63 Cosse tròn trần 100-14 RNB100-14 100          4,294,000
64 Cosse tròn trần 150-14 RNB150-14 100          6,186,000
ĐẦU COSSE TRÒN BỌC NHỰA 10000
1 Cosse tròn bọc nhựa 1-3.2 RV1-3.2 100               53,000
2 Cosse tròn bọc nhựa 1-3.7 (S) RVS1-3.7 100               55,000
3 Cosse tròn bọc nhựa 1-3.7 (L) RVL1-3.7 100               71,000
4 Cosse tròn bọc nhựa 1-4 (S) RVS1-4 100               64,000
5 Cosse tròn bọc nhựa 1-4 (L) RVL1-4 100               70,000
6 Cosse tròn bọc nhựa 1-5 RV1-5 100               67,000
7 Cosse tròn bọc nhựa 1-6 RV1-6 100               99,000
8 Cosse tròn bọc nhựa 1-8 RV1-8 100               93,000
9 Cosse tròn bọc nhựa 1-10 RVB1-10 100             218,000
10 Cosse tròn bọc nhựa 2-3.2 RV2-3.2 100               77,000
11 Cosse tròn bọc nhựa 2-3.2 RVB2-3.2 100               96,000
12 Cosse tròn bọc nhựa 2-3.7 (S) RVS2-3.7 100               72,000
13 Cosse tròn bọc nhựa 2-3.7 (L) RVL2-3.7 100               90,000
14 Cosse tròn bọc nhựa 2-4 (S) RVS2-4 100               73,000
15 Cosse tròn bọc nhựa 2-4 (L) RVL2-4 100               86,000
16 Cosse tròn bọc nhựa 2-5 (L) RVL2-5 100               87,000
17 Cosse tròn bọc nhựa 2-6 RV2-6 100             208,000
18 Cosse tròn bọc nhựa 2-8 RV2-8 100             210,000
19 Cosse tròn bọc nhựa  2-10 RV2-10 100             210,000
20 Cosse tròn bọc nhựa 2-12 RV2-12 100             285,000
21 Cosse tròn bọc nhựa 3-4 RV3-4 100             220,000
22 Cosse tròn bọc nhựa 3-5 (S) RVS3-5 100             206,000
23 Cosse tròn bọc nhựa 3-5 (M) RVM3-5 100             223,000
24 Cosse tròn bọc nhựa 3-6 RV3-6 100             235,000
25 Cosse tròn bọc nhựa 5-4 (L) RVL5-4 100             218,000
26 Cosse tròn bọc nhựa 5-5 RV5-5 100             233,500
27 Cosse tròn bọc nhựa 5-6 RV5-6 100             259,000
27 Cosse tròn bọc nhựa 5-8 RV5-8 100             310,000
28 Cosse tròn bọc nhựa 5-10 RV5-10 100             287,000
ĐẦU COSSE CHỈA TRẦN 10000
1 Cosse chỉa trần 1-3.2 SNB1-3.2 100               61,000
2 Cosse chỉa trần 1-3.7 SNBS1-3.7 100               59,000
3 Cosse chỉa trần 1-4 SNBS1-4 100               63,000
4 Cosse chỉa trần 1-5 SNBS1-5 100               66,000
5 Cosse chỉa trần 1-6 (S) SNBS1-6 100               78,000
6 Cosse chỉa trần 2-3.2 SNB2-3.2 100               69,000
7 Cosse chỉa trần 2-3.7 SNBS2-3.7 100               67,000
8 Cosse chỉa trần 2-4 (S) SNBS2-4 100               72,500
9 Cosse chỉa trần 2-4 (M) SNBM2-4 100               71,000
10 Cosse chỉa trần 2-5 SNBS2-5 100               78,000
11 Cosse chỉa trần 3-5 SNB3-5 100             210,000
12 Cosse chỉa trần 5-5 SNB5-5 100             210,000
13 Cosse chỉa trần 5-6 SNBL5-6 100             300,000
14 Cosse chỉa trần 8-5 SNB8-5 100             332,000
15 Cosse chỉa trần 8-6 SNB8-6 100             337,000
16 Cosse chỉa trần 14-6 SNB14-6 100             608,000
17 Cosse vuông trần 22-8 SQNBS22-8 1               16,500
18 Cosse vuông trần 60-8 SQNBS60-8 1               27,500
19 Cosse vuông trần 60-10 SQNBS60-10 1               28,700
20 Cosse vuông trần 80-8 SQNBS80-8 1               34,900
ĐẦU COSSE CHỈA BỌC NHỰA 10000
1 Cosse chỉa bọc nhựa 1-3.2 SV1-3.2 100               65,000
2 Cosse chỉa bọc nhựa 1-3.7 SVS1-3.7 100               65,000
3 Cosse chỉa bọc nhựa 1-4 SVS1-4 100               70,500
4 Cosse chỉa bọc nhựa 1-6 SVS1-5 100               76,000
4 Cosse chỉa bọc nhựa 1-6 SVS1-6 100               74,000
5 Cosse chỉa bọc nhựa 2-3.2 SV2-3.2 100               75,000
6 Cosse chỉa bọc nhựa 2-3.7 SVS2-3.7 100               74,000
7 Cosse chỉa bọc nhựa 2-4 SVS2-4 100               79,000
8 Cosse chỉa bọc nhựa 2-5 SVS2-5 100               85,000
9 Cosse chỉa bọc nhựa 2-6 SVS2-6 100               87,000
10 Cosse chỉa bọc nhựa 3-4 SV3-4 100             223,000
11 Cosse chỉa bọc nhựa 3-5 SV3-5 100             223,000
12 Cosse chỉa bọc nhựa 5-4 SVS5-4 100             235,000
13 Cosse chỉa bọc nhựa 5-5 SV5-5 100             241,000
14 Cosse chỉa bọc nhựa 5-6 SVS5-6 100             240,000
ĐẦU COSSE CHỈA MÓC CÂU CÓ NHỰA 10000
1 Cosse chỉa móc câu có nhựa 1-3.7 (S) FSVS1-3.7 100               93,000
2 Cosse chỉa móc câu có nhựa 1-4 FSV1-4 100               95,000
3 Cosse chỉa móc câu có nhựa 1-5 FSV1-5 100               93,000
ĐẦU COSSE ĐỒNG 99,99% 10000
1 Đầu cosse đồng 1.5 TL1.5-5 100             323,000
2 Đầu cosse đồng 2.5 TL2.5-4/5/6 100             397,000
3 Đầu cosse đồng 4 TL4-4/5/6 100             398,000
4 Đầu cosse đồng 6 TL6-4/6 100             430,000
5 Đầu cosse đồng 10-6 TL10-6 100             467,000
6 Đầu cosse đồng 10-8 TL10-8 100             534,000
7 Đầu cosse đồng 16 TL16-6/8 100             652,000
8 Đầu cosse đồng 25 TL25-6/10 100             903,000
9 Đầu cosse đồng 35-6 TL35-6 100          1,200,000
10 Đầu cosse đồng 35 TL35-8/10 100          1,332,000
11 Đầu cosse đồng 50 TL50-8 100          1,956,000
12 Đầu cosse đồng 50-10 TL50-10 100          1,940,000
13 Đầu cosse đồng 50-12 TL50-12 100          1,799,000
14 Đầu cosse đồng 70-8 TL70-8 100          2,980,000
15 Đầu cosse đồng 70-10 TL70-10 100          2,752,000
16 Đầu cosse đồng 70-12 TL70-12 100          2,937,000
17 Đầu cosse đồng 95-10 TL95-10 100          4,605,000
18 Đầu cosse đồng 95-12 TL95-12 100          3,974,000
19 Đầu cosse đồng 120 TL120-10/12 1             157,000
20 Đầu cosse đồng 120-14 TL120-14 1               78,000
21 Đầu cosse đồng 150-12 TL150-12 1               82,500
22 Đầu cosse đồng 185-12 TL185-12 1             103,000
23 Đầu cosse đồng 240-12 TL240-12 1             229,000
24 Đầu cosse đồng 240-14 TL240-14 1             233,000
25 Đầu cosse đồng 300-14 TL300-14 1             297,000
26 Đầu cosse đồng 300-16 TL300-16 1             333,000
27 Đầu cosse đồng 400-14 TL400-14 1             474,000
ĐẦU COSSE ĐỒNG 90 ĐỘ 10000
1 Đầu cosse đồng 90 độ 25-8 TLK25-8-90D 100          2,225,000
2 Đầu cosse đồng 90 độ 35-8 TLK35-8-90D 100          2,780,000
3 Đầu cosse đồng 90 độ 35-10 TLK35-10-90D 100          2,760,000
4 Đầu cosse đồng 90 độ 50-8 TLK50-8-90D 100          3,570,000
5 Đầu cosse đồng 90 độ 50-10 TLK50-10-90D 100          3,980,000
6 Đầu cosse đồng 90 độ 70-10 TLK70-10 1               52,000
7 Đầu cosse đồng 90 độ 70-12 TLK70-12 1               57,000
8 Đầu cosse đồng 90 độ 95-10 TLK95-10 1               61,000
9 Đầu cosse đồng 90 độ 95-12 TLK95-12 1               68,000
10 Đầu cosse đồng 90 độ 120-12 TLK120-12 1               72,000
CHỤP CAO SU V MÀU 10000
1 Đầu chụp cosse cao su 1.25 V-1.25-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
100               37,000
1 Đầu chụp cosse cao su 2.0 V-2.0-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
100               38,000
2 Đầu chụp cosse cao su 3.5 V-3.5-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
100               47,000
3 Đầu chụp cosse cao su 5.5 V-5.5-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
100               49,000
4 Đầu chụp cosse cao su 8.0 V-8.0-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
100               64,000
5 Đầu chụp cosse cao su 14 V-14-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
100               90,000
6 Đầu chụp cosse cao su 22 V-22-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
100             203,000
7 Đầu chụp cosse cao su 38 V-38-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
100             232,000
8 Đầu chụp cosse cao su 60 V-60-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
100             297,000
9 Đầu chụp cosse cao su 80 V-80-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
50             249,000
10 Đầu chụp cosse cao su 100 V-100-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
50             307,000
11 Đầu chụp cosse cao su 125 V-125-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
50             313,000
12 Đầu chụp cosse cao su 150 V-150-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
50             338,000
13 Đầu chụp cosse cao su 200 V-200-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
50             415,000
14 Đầu chụp cosse cao su 250 V-250-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
50             474,000
15 Đầu chụp cosse cao su 325 V-325-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
25             319,000
16 Đầu chụp cosse cao su 400 V-400-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
25             400,000
17 Đầu chụp cosse cao su 500 V-500-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
25             439,000
18 Đầu chụp cosse cao su 630 V-630-BLACK/BLUE/
GREEN/RED/YELLOW/
WHITE/BROWN/GREY
25             522,000

SDASDFASDF