Bảng Giá Dây Rút

BẢNG GIÁ DÂY RÚT THAM KHẢO

ĐỂ NHẬN BẢNG GIÁ DÂY RÚT CHÍNH XÁC VUI LÒNG
LIÊN HỆ

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ HÀNG  GÓI/CÁI  ĐƠN GIÁ MỚI
1 Dây rút bằng nhựa loại 80 x 2.5 trắng/đen K-80M 100                         16,500
Dây rút bằng nhựa loại 80 x 2.5 màu K-80M màu 100                         17,000
Dây rút bằng nhựa loại 90 x 2.5 trắng/đen K-90M 100                         17,500
Dây rút bằng nhựa loại 90 x 2.5 màu K-90M màu 100                         19,000
1 Dây rút bằng nhựa loại 100 x 2.5 trắng/đen K-100M 100                         18,000
2 Dây rút bằng nhựa loại 100 x 2.5 (7 màu) K-100M màu 100                         19,000
Dây rút bằng nhựa loại 120 x 2.5 trắng/đen K-120M 100                         21,000
Dây rút bằng nhựa loại 120 x 2.5 (7 màu) K-120M MÀU 100                         22,000
3 Dây rút bằng nhựa loại 120 x 4.6 đen K-120S-B 100                         35,000
4 Dây rút bằng nhựa loại 140 x 2.5 trắng K-140M 100                         21,000
5 Dây rút bằng nhựa loại 200 x 2.5 trắng K-200M 100                         26,000
6 Dây rút bằng nhựa loại 150 x 3.6 trắng/đen K-150I 100                         32,000
7 Dây rút bằng nhựa loại 150 x 3.6 (7 màu) K-150I màu 100                         34,000
8 Dây rút bằng nhựa loại 150 x 7.6 K-150H 100                         65,000
9 Dây rút bằng nhựa loại 160 x 4.6 đen K-160S-B 100                         40,000
10 Dây rút bằng nhựa loại 200 x 3.6 trắng/đen K-200I 100                         38,000
11 Dây rút bằng nhựa loại 200 x 3.6 (7 màu) K-200I màu 100                         42,000
12 Dây rút bằng nhựa loại 190 x 4.6 trắng/đen K-190S 100                         46,000
13 Dây rút bằng nhựa loại 200 x 4.6 trắng/đen K-200S 100                         47,000
14 Dây rút bằng nhựa loại 200 x 4.8 trắng K-200SD 100                         48,000
15 Dây rút bằng nhựa loại 200 x 7.6 trắng K-200H 100                         86,000
16 Dây rút bằng nhựa loại 250 x 3.6 trắng/đen K-250I 100                         46,000
17 Dây rút bằng nhựa loại 250 x 4.6 trắng/đen K-250S 100                         56,000
18 Dây rút bằng nhựa loại 250 x 4.6 (7 màu) K-250S màu 100                         62,000
19 Dây rút bằng nhựa loại 250 x 4.8 K-250SD 100                         57,000
20 Dây rút bằng nhựa loại 250 x 7.6 K-250H 100                         99,000
21 Dây rút bằng nhựa loại 300 x 3.6 trắng/đen K-300I 100                         52,000
22 Dây rút bằng nhựa loại 300 x 4.6 trắng/đen K-300S 100                         66,000
23 Dây rút bằng nhựa loại 300 x 4.6 (7 màu) K-300S màu 100                         74,000
24 Dây rút bằng nhựa loại 300 x 4.8 trắng K-300SD 100                         69,000
25 Dây rút bằng nhựa loại 300 x 7.6 trắng/đen K-300H 100                       211,000
26 Dây rút bằng nhựa loại 300 x 7.6 (7 màu) K-300H màu 100                       223,000
27 Dây rút bằng nhựa loại 370 x 3.6 trắng K-370I 100                         62,000
28 Dây rút bằng nhựa loại 370 x 4.8 trắng K-370SD 100                         84,000
29 Dây rút bằng nhựa loại 370 x 7.6 trắng/đen K-370H 100                       234,000
30 Dây rút bằng nhựa loại 385 x 3.6 đen K-385S-B 100                         89,000
31 Dây rút bằng nhựa loại 430 x 4.6 K- 430S 100                         96,000
32 Dây rút bằng nhựa loại 430 x 4.8 K-430SD 100                         98,000
33 Dây rút bằng nhựa loại 430 x 9.0 đen K-430L-B 100                       288,000
34 Dây rút bằng nhựa loại 450 x 7.6 đen K-450H-B 100                       237,000
35 Dây rút bằng nhựa loại 450 x 9.0 đen K- 450L-B 100                       294,000
36 Dây rút bằng nhựa loại 500 x 7.6 trắng K-500H 100                       295,000
37 Dây rút bằng nhựa loại 550 x 9.0 trắng K-550L 100                       359,000
38 Dây rút bằng nhựa loại 610 x 9.0 trắng K-610L 100                       406,000
39 Dây rút bằng nhựa loại 750 x 9.0 trắng K-780L 100                       492,000
40 Dây rút bằng nhựa loại 810 x 9.0 trắng K-810L 100                       536,000
41 Dây rút bằng nhựa loại 920 x 9.0 trắng K-920L 100                       587,000
42 Dây rút bằng nhựa loại 1020 x 9.0 trắng K-1020L 100                       660,000
43 Dây rút bằng nhựa loại 1220 x 9.0 trắng K-1220L 100                       825,000
DÂY RÚT NHỰA CHỊU NHIỆT (nhiệt độ cao) #VALUE!
1 Dây rút nhựa chịu nhiệt 100 x 2.5 K-100MRH-B 100                         20,000
2 Dây rút nhựa chịu nhiệt 200 x 3.6 K-200IRH 100                         47,000
3 Dây rút nhựa chịu nhiệt 300 x 4.8 K-300SDRH 100                         85,000
DÂY RÚT NHỰA CHỐNG UV                        10,000
1 Dây rút nhựa chống UV 200 x 2.5 đen K-200MU 100                         29,000
2 Dây rút nhựa chống UV 150 x 3.6 đen K-150IU 100                         34,000
3 Dây rút nhựa chống UV 200 x 4.6 đen K-200SU 100                         51,000
4 Dây rút nhựa chống UV 200 x 7.6 đen K-200HU 100                         96,000
5 Dây rút nhựa chống UV 250 x 4.6 đen K-250SU 100                         62,000
6 Dây rút nhựa chống UV 250 x 4.8 đen K-250SDU 100                         63,000
7 Dây rút nhựa chống UV 250 x 7.6 đen K-250HU 100                       202,000
8 Dây rút nhựa chống UV 280 x 4.6 đen K-280SU 100                         68,000
9 Dây rút nhựa chống UV 300 x 4.6 đen K-300SU 100                         74,000
9 Dây rút nhựa chống UV 300 x 4.8 đen K-300SDU 100                         79,000
10 Dây rút nhựa chống UV 300 x 7.6 đen K-300HU 100                       226,000
11 Dây rút nhựa chống UV 370 x 4.8 đen K-370SDU 100                         94,000
11 Dây rút nhựa chống UV 370 x 7.6 đen K-370HU 100                       254,000
12 Dây rút nhựa chống UV 380 x 7.6 đen K-380HU 100                       257,000
13 Dây rút nhựa chống UV 450 x 7.6 đen K-450HU 100                       260,000
14 Dây rút nhựa chống UV 550 x 7.6 đen K-500HU 100                       333,000
15 Dây rút nhựa chống UV 430 x 9.0 đen K-430LU 100                       332,000
16 Dây rút nhựa chống UV 450 x 9.0 đen K-450LU 100                       345,000
17 Dây rút nhựa chống UV 550 x 9.0 đen K-550LU 100                       393,000
18 Dây rút nhựa chống UV 920 x 9.0 K-920LU 100                       687,000
19 Dây rút nhựa chống UV 1220 x 9.0 K-1220LU 100                       960,000
DÂY RÚT NHỰA THÁO ĐƯỢC #VALUE!
1 Dây rút tháo được loại 125 x 7.6 đen KR-125H-B 100                         69,000
2 Dây rút tháo được loại 150 x 7.6 trắng KR-150H 100                         77,000
3 Dây rút tháo được loại 200 x 7.6 trắng/đen KR-200H 100                         86,000
4 Dây rút tháo được loại 250 x 7.6 đen KR-250H-B 100                       100,000
5 Dây rút tháo được loại 300 x 7.6 trắng KR-300H 100                       217,000
6 Dây rút tháo được loại 370 x 7.6 trắng KR-370H 100                       269,000
7 Dây rút tháo được loại 200 x 4.8 đen KRPA-200S 100                         67,000
8 Dây rút tháo được loại 300 x 4.8 đen KRPA-300S 100                         97,000
DÂY RÚT INOX LOẠI 316 #VALUE!
1 Dây rút inox (316) 125 x 4.5 STB-125S 100                       427,000
2 Dây rút inox (316) 152 x 4.5 STB-152S 100                       429,000
3 Dây rút inox (316) 200 x 4.5 STB-200S 100                       466,000
4 Dây rút inox (316) 250 x 4.5 STB-250S 100                       508,000
5 Dây rút inox (316) 300 x 4.5 STB-300S 100                       547,000
6 Dây rút inox (316) 500 x 4.5 STB-500S 100                       742,000
7 Dây rút inox (316) 152 x 8.0 STB-152M 50                       362,000
8 Dây rút inox (316) 200 x 8.0 STB-200M 50                       390,000
9 Dây rút inox (316) 250 x 8.0 STB-250M 50                       396,000
10 Dây rút inox (316) 300 x 8.0 STB-300M 50                       431,000
11 Dây rút inox (316) 360 x 8.0 STB-360M 50                       500,000
12 Dây rút inox (316) 520 x 8.0 STB-520M 50                       617,000
13 Dây rút inox (316) 680 x 8.0 STB-680M 25                       805,000
14 Dây rút inox (316) 840 x 8.0 STB-840M 25                       935,000
15 Dây rút inox (316) 1050 x 8.0 STB-1050M 10                       614,000
16 Dây rút inox (316) 430 x 12 STB-430L 25                       349,000
17 Dây rút inox (316) 600 x 12 STB-600L 25                       751,000
18 Dây rút inox (316) 680 x 12 STB-680L 25                       807,000
19 Dây rút inox (316) 750 x 12 STB-750L 25                       864,000
20 Dây rút inox (316) 840 x 12 STB-840L 25                       928,000
21 Dây rút inox (316) 910 x 12 STB-910L 25                       979,000
23 Dây rút inox (316) 750 x 16 #VALUE!
24 Dây rút inox (316) 255 x 7.0 STL-255S 100                       659,000
30 #VALUE!
31 Dây rút inox (316) màu đen 300 x 4.5 STBCE-300S 100                    1,340,000
32 Dây rút inox (316) màu đen 335 x 8.0 STBCE-300M 50                       960,000
33 Dây rút inox (316) màu đen 1050 x 4.5 STBCE-1050S 25                    1,070,000
34 Dây rút inox (316) màu đen 1050 x 8.0 STBCE-1050M 25                    1,240,000
35 Dây rút inox (316) màu đen 1000 x 12.0 STBCE-1000L 10                       738,000
36 Dây rút ghi chú KI-100M 100                         45,000
37 Dây rút ghi chú KIH-110M 100                         50,000
38 Dây rút ghi chú KIH-210M 100                         56,000
39 Dây rút cáp cố định 1 lỗ KM4-150I 100                         55,000
40 Dây rút cáp cố định 1 lỗ KM5-300S 100                       204,000
41 Dây rút cáp cố định 1 lỗ KM5-300H 100                       289,000
42 Dây rút cáp cố định soắn ốc KMCL-170-B 100                       269,000